کابل مبدل SMAمادگی به UFLمادگی(35cm)

پارت نامبر:
(35cm)UFL-F to SMA-F
برند: Chinese
هر قلم : ... تومان
قیمت کل : ... تومان