کابل مبدل UFL مادگی به SMA مادگی مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

کابل مبدل UFL مادگی به SMA مادگی

رسانا -  

کابل مبدل UFL مادگی به SMA مادگی

از برند Chinese مجددا در فروشگاه رسانا الکترونیک موجود شد.

Part Number :UFL-F to SMA-F(15cm)

Part Number :UFL-F to SMA(R)-F(15cm)

(25cm)Part Number :UFL-F to SMA-F

(25cm)Part Number :UFL-F to SMA(R)-F

(35cm)Part Number :UFL-F to SMA-F

(35cm)Part Number :UFL-F to SMA(R)-F

شناسه: 11393

عناوین مرتبط